Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1% képes leírás - Adó egy százalék - Adó 1%.tlap.hu
részletek »

Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1% - Adó egy százalék - Adó 1%.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: adoegyszazalek.tlap.hu » Egyházak (Név - Technikai szám) - Adó 1%
Keresés
Találatok száma - 31 db
A Metafizikai Hagyomány Egyháza - 0561

A Metafizikai Hagyomány Egyháza - 0561

A metafizikai tradicionalitás megelőzi és meghaladja azt, amit létszemléletnek nevezünk: meghatározója egy egyetemes érvényű és kiterjeszthetőségű létszemléletnek. A metafizikai tradicionalitás az időfeletti eredetű; ősi és kikezdhetetlenül maradandó rendben, tanításban, tanítások összességében és egységében, archaikus kultúrákban, megvalósítási utakban, a vallások lényegi szellemiségében, szakrális művészeti ágak alkotásaiban, szellemi megalapozottságú tudományokban fejeződik ki.

Agapé Gyülekezet - 0262

Agapé Gyülekezet - 0262

Az agapé a Bibliában szereplő görög szó, és a szeretet legmagasabb fokát jelenti. Mindenekelőtt Isten irántunk való feltétel nélküli szeretetét, de azt a magatartást is, amikor a magunk érdekeit háttérbe szorítva egymás javára törekszünk. Ez a szeretet Pál apostol szerint soha nem múlik el. Ez jelenti a valódi értékét minden cselekedetünknek. Nélküle értelmetlennek és üresnek tűnik az életünk. E honlap célja az, hogy tanúskodjon a minket sokféle módon meglátogató isteni szeretetről, és ezzel bátorítson, erőt adjon, reményt és hitet fakasszon az élet mindennapi küzdelmei között. Aki pedig még nem ismeri, annak segítsen abban, hogy megtalálhassa.

Erdélyi Gyülekezet - 0334

Erdélyi Gyülekezet - 0334

Adója 1 %-ának felajánlásával az Erdélyi Gyülekezet számára (Technikai szám: 0334) támogathatja: - hogy elkészüljön november 1-jére az Erdélyi Halottak Emlékkertje (több ezer emléktábla hellyel és 160 erdélyi személyiség pantheonjával) - hogy erdélyi ökumenikus templom épüljön Budapesten - hogy a gyülekezet folytassa a határon túli magyarság szolgálatát karitatív és kulturális központjában a Reménység Szigetén.

Adó egy százalék - Adó 1% magazin hírek
Bohóc doktorok akcióban
Bohóc doktorok akcióban A Bohócszínház Alapítvány 1996-ban alakult, azzal a céllal, hogy térítés nélkül, ajándékozással egybekötött vidám, játékos programokat szervezzen beteg, sérült gyermekek számára, országosan. A helyszínek a kórházak gyermekosztályai. PÁRNAELLENŐRZÉS van! Akinek szép a párnája, és nincs morzsa az ágyában, ajándékot kap! Ez a hír futótűzként terjed szobáról szobára, és hamarosan mindenki tudja,...
Segíts beteg gyerekeken az adód 1%-ával! Támogasd a Bátor Tábor programjait!
Segíts beteg gyerekeken az adód 1%-ával!... A Bátor Tábor azzal a küldetéssel jött létre, hogy súlyosan beteg (daganatos,...
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a legrövidebb távolság két ember között
Piros Orr Bohócdoktorok - A nevetés a... A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány nem pénzért, hanem mosolyokért dolgozik. Ahhoz...
Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 0138

Evangéliumi Pünkösdi Közösség - 0138

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség a - világméretben mintegy 500 millió tagot számláló - pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz tartozik. Magyarországon a pünkösdi mozgalom előfutárai az első világháborúból hazatérő hadifoglyok és az Amerikából visszajött emigránsok voltak. Az első világháborúban foglyul esett magyar katonák közül néhányan Szentlélekkel megáldott hívőkkel találkoztak fogságuk alatt. A Magyarországi Istengyülekezetek alakuló konferenciája 1928. február 5-től február 9-ig tartott, Kispesten a Villany utca 6. szám alatti központi imateremben.

Forrás Keresztyén Gyülekezet - 0231

Forrás Keresztyén Gyülekezet - 0231

A Forrás Gyülekezet hitéletének alapja a teljes Szentíráson alapuló Hitvallása, valamint a minden keresztény egyház közös hitvallása, az Apostoli Hitvallás. A Forrás Gyülekezetnek bárki tagja lehet, akit a Presbitérium javasol, és aki egy Nyilatkozat aláírásával elfogadja a jelen Szervezeti és Működési Rendet, annak mellékleteivel együtt. A Gyülekezet alkalmain (a testvéri órák kivételével) minden korlátozás nélkül bárki részt vehet, tehát nem csupán a Gyülekezet tagjai. A gyülekezeti fegyelmet a Gyülekezet presbitériuma a bibliai alapelvek szerint gyakorolja. A Gyülekezetből két eset kivételével kizárni senkit sem lehet. A két kivétel: - köztörvényes bűn elkövetése, - a keresztény életvitel súlyos és tartós megsértése, valamint a Hitvallással meg nem egyező tanok hirdetése. Ilyen esetekben a kizáráshoz a presbitérium egyhangú döntése szükséges.

Hirdetés
Hetednap Adventista Reformmozgalom - 0451

Hetednap Adventista Reformmozgalom - 0451

A Hetednap Adventista Reformmozgalom egy, az egész világon jelenlévő keresztény egyház magyarországi csoportja. Hitünk a Biblián és csakis a Biblián alapszik. Megalakulásunknak gyökerei a 12 apostolhoz, Jézus tanítványaihoz nyúlnak vissza, a tulajdonképpeni első keresztény egyházhoz, gyülekezethez. Istennek mindig volt egy népe, melyet vezetett, és egyre több világosságban részesített, egyre több igazságot tárt fel előtte. Az idők folyamán ugyanazon tőről nagyon sok egyház jött létre, melyek nagy része kisebb vagy nagyobb mértékben eltért a bibliai alapelvektől és emberek tanítását helyezte előtérbe. De Isten mindig gondoskodott arról, hogy legyen egy nép, mely megtartja 'Isten parancsolatait és Jézus hitét'. A középkorban a valdensek Itália (Piemont) lakatlan hegyvidékein, később a reformátorok, a lutheránusok, kálvinisták, majd a metodisták és a baptisták, s végül 1844-től az adventisták. Magyarországon kis létszámú gyülekezetek vannak országszerte, a világon azonban egyre több lélek fogadja el, és próbálja életét a Biblia tanításához igazítva élni.

Hetednapi Adventista Egyház - 0248

Hetednapi Adventista Egyház - 0248

A hetednapi adventisták olyan keresztények, akik Jézus Krisztusra és a Bibliára alapozzák hitüket. Az egyház minden hitelve megtalálható a Szentírásban. Legfőképpen hiszünk a hit általi megigazulásban Jézus Krisztus által. A Hetednapi Adventista Egyház a protestáns reformációig vezeti vissza történetét. Hivatalosan 1863-ban alakult meg különböző keresztény egyházak tagjaiból, akik hittek Jézus Krisztus második eljövetelében, erős vágy élt bennük, hogy megismerjék a bibliai próféciákat, és hiték, hogy a hét hetedik napja a szombat.

Isten Egyháza - 0190

Isten Egyháza - 0190

Isten Egyháza egy keresztény mozgalom, amely arra kívánja felhívni az emberek figyelmét, hogy Isten népébe beleszületik mindenki, aki elfogadva az Úr Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet, megtér. Ezért érezzük egynek magunkat minden újjászületett hívő emberrel - bármely felekezetbe tartozzon is. Ezért nem valljuk, hogy mi lennénk egyedül az igazi keresztények, hanem Jézus - az egész világot átfogó - Egyháza egy részének tekintjük magunkat. Az Isten Egyháza mozgalomhoz tartozó helyi gyülekezetekben nincsen tagfelvétel vagy tagnyilvántartás, mert hisszük, hogy minden újjászületett ember automatikusan Isten Anyaszentegyházához tartozik. Így a gyülekezeteinkbe tartozók nem felekezeti módon kapcsolódnak egybe, hanem azon közös felfogás alapján, hogy Isten már megteremtette minden újjászületett ember lelki egységét. Nem viselünk más nevet sem, mint ezt, amit az első keresztények használtak Isten népe megnevezésére. Őrizkedünk attól is, hogy korlátot jelentő hitelvek felállításával elkülönítsük magunkat a többi kereszténytől.

Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház - 0585

Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház - 0585

Isten gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház: Imádság háza gyülekezete - Mert úgy szerette Isten e világot,hogy az ő egyszülött Fiát adta,hogy valaki hiszen ő benne,el ne vesszen,hanem örök élete legyen.

Hirdetés
Keresztény Advent Közösség - 0080

Keresztény Advent Közösség - 0080

Az újjászületett, megszentelődés útján járó, a Krisztusban egy akaraton lévő hívő nép alkotja az egyházat (Mt. 16:16-18; 18:19-20; I. Kor. 1:1-2). A bibliai értelemben vett egyház nagyon egyszerű, természetes, de ugyanakkor erős közösség. A Krisztus Igéjében és áldozatában való hit az egyéni, a nemi és a nemzetiségi különbségek ellenére is szoros egységbe vonja őket (Jn. 17:8, 17, 19-21; Gal. 3:26-28). Ez a különleges egység csak addig és annyiban tartható fenn, ameddig és amennyiben az egyház a Krisztus által rendelt megfelelő előkészítés, illetve a valódi megtérés nyomán keresztel (Mt. 28:19) és az egyházfegyelmet is gyakorolja, vagyis elbocsátja a keresztény közösség kötelékéből azokat, akik az intések és kérlelések ellenére is ragaszkodnak valamely Krisztus Igéjével nyilvánvalóan ellentétes elmélethez vagy gyakorlathoz (Mt. 28:19; Mt. 18:15-18). Így kevesebb konkolyt tud szórni az ellenség a gyülekezetbe és szüntelen támadásai ellenére és közepette is megőrizhető a gyülekezet tanbeli és lelkületbeli egysége, valamint az erkölcsi színvonala (Mt. 13:25; Ef. 4:3). Hatalmas munka van bízva az egyházra: Krisztus evangéliumhirdető és lélekmentő munkáját kell folytatnia (Jn. 17:18). Ezért az egyházban szükség van szervezetre, a munkavégzés összehangolására, valamint egymás szeretetben való támogatására, lelki növekedésének az előmozdítására.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Mo.-i Orthodox E. - 0224

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Mo.-i Orthodox E. - 0224

A magyarországi exarchátus Papok: - Mihail Staikos metropolita - Kalota József protopresbiter - Dimitri Nachkebia, pap - Nacsinák Gergely András, pap Templomok: - Budapest - Beloiannisz - Kecskemét - Szentes

Magyar Iszlám Közösség - 0554

Magyar Iszlám Közösség - 0554

A Magyar Iszlám Közösség megalakulása Az 1931-ben létrejött Gül Babáról Elnevezett Magyar Mohamedán Egyházközség volt a jogelődje a Magyar Iszlám Közösségnek. E korai iszlám közösségnek volt a kulturális főtitkára Germanus Gyula, Abdul Karim.1949-től felszámolták a vallási összejöveteleiket. A Kádár-rendszerben a külföldi muszlim diákok megtarthatták imáikat. Erre a célra jött létre a Muszlim Diákok Egyesülete, mely a Zsombolyai utcában tartott fenn mecsetet. A hatóság emberei igyekeztek tőlük távol tartani a 70-es évektől áttérő magyar muszlimokat. Ekkor lett muszlim Mihálffy Balázs, aki az első olyan magyar muszlim, aki lefordította a Koránt. Ő volt a Magyar Iszlám Közösség névadója és emírje. Szintén ekkor lett muszlim a Magyar Iszlám Közösség mai elnöke, Bolek Zoltán. A Magyar Iszlám Közösséget 1988 augusztusában jegyezték be húsz taggal. Miután az 1916-os törvényt nem érvénytelenítették, ezért nem új közösség alakult, hanem az Állami Egyházügyi Hivatal elismerte a jogfolytonosságot.

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség - 0107

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség - 0107

A Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének tagja. Sajnos interneten kevés információ érhető el az egyházról, nyomtatott megjelenései közül az 1995-2000 évek között publikált 5756 - 5761. zsinagógai év naptára amit kiadóként jegyzett az egyház. Építészeti műemléknek minősülő székházuk Budapesten a Dob utcában található; a Kazinczy utcai zsinagóga udvarából nyílik az úgynevezett 'Téli imaház', és az ortodox kóser Hanna étterem. A nagy boltíves kapunyíláson keresztül innen is megközelíthető a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség székháza, melynek főhomlokzata a Dob utcára néz. Az egyház jogosult az adó 1% felajánlások fogadására.

Magyarországi Biblia Szól Egyház - 0097

Magyarországi Biblia Szól Egyház - 0097

1990-ben többnemzetiségű (finn, francia és amerikai) misszionáriusok egy csoportja érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy a rendszerváltás után, a frissen szavatolt vallásszabadságban megossza Jézus Krisztus evangéliumát az emberekkel. 1991-ben 100 magyar hívő kezdeményezésére az egyház 0097-es technikai szám alatt bejegyzésre került a Bíróságon. Hitelveink a következő oldalon olvashatóak . Tömören: az apostoli keresztény hit kardinális tanaiban hívő, és azokat gyakoroló Krisztus-középpontú gyülekezet vagyunk. A Biblia Szól Egyház Biblia-központú szolgálat, melynek célja egyének és családok szellemi növekedésének támogatása, hogy azok a társadalom hasznos és építő tagjaiként teljes életet élhessenek. A gyülekezet számos karitatív, filantropikus és oktatási tevékenységet folytat, melyek során alapítványokkal, hazai és külföldi gyülekezetekkel működik együtt. A tevékenységekben illetve programokban közreműködő egyének nagy része a Biblia Szól Egyház önkénteseiből tevődik össze. (Gyermekprogramok, szemináriumok, házassági- és családi tanácsadás, konferenciák, nyugdíjasklub, ifjúsági szolgálat, börtönszolgálat, koncertek és előadások, társadalmilag hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, válságtanácsadás, családvédelmi tanácsadás, iskolai felvilágosítás, stb.). A gyülekezet különös hangsúlyt fektet a bel-és külmissziókra egyaránt, valamint a keresztény hit propagálására.

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház - 0372

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház - 0372

Az egyház tevékenysége 1916-ban egy Lónyai utcai (Budapest, IX.) lakásban kialakított kápolnában kezdődött. A kápolna hamarosan szűknek bizonyult az ortodox bolgárok számára, így a Magyarországi Bolgárok Egyesülete templom építését kezdeményezte. A tervekhez Budapest főváros 1930-ban telek adományozásával járult hozzá a budapesti Vágóhíd utcába. A templom 1931-ben készült el. Az építkezés költségeit teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték, adományaikból hetvenezer pengő gyűlt össze. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkay Aladár. Munkásságában jelentős helyet foglal el a templomépítészet. Hét temploma közül a Vágóhíd utcai bolgár templomot fejezte be utolsónak. A tervezéshez több, kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszander Nevszki székegyház és a bacskovói kolostortemplom. Árkay Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett, melyben megtaláljuk az ortodox liturgia helységeit is. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a Bolgár Ortodox Egyház legnyugatibb kapuja is.

Magyarországi Csan Buddhista Közösség - 0530

Magyarországi Csan Buddhista Közösség - 0530

Érdekes megjegyezni, hogy miközben a magyarországi buddhista közösségek többsége kifejezetten tibeti irányultságú, egy sincs közöttük, amely a dalai lámákat adó, s Tibetben a legerősebb Gelukpa rendhez tartozna. A dalai láma főségét azonban - amiként magában Tibetben is - az összes többi rend (szekta) feltétel nélkül elismeri. A kínai-japán (csan-zen) buddhizmust a Magyarországi Csan Buddhista Közösség képviseli, amelynek vezetője az iráni származású Lotfi Farhad .

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - 0444

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség - 0444

Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Jézus Krisztus egyetemes anyaszentegyházának egy tagja. Legrégibb örökségünk az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv egyházának története, Isten Igéje. Az elmúlt évszázadokra visszatekintve igen nehéz nyomon követni, hogy melyik ágon folytatódott legtisztábban az egyház élete. Minden kor lelki kérdései, döntései és cselekedetei fontosak számunkra. Tudjuk, hogy minden időben volt Istennek népe, és minden nemzetben kedvesek voltak előtte azok, akik félték nevét és igazságot cselekedtek. Isten választottai a változó korokban örök emberi, mindig új arculatú, de ősi kísértésekkel küzdöttek; törekedtek arra, hogy a Szentírás rendíthetetlen igazságait alkalmazzák a tovatűnő mában, és a Szentlélek által nyertek erőt arra, hogy gyakorlati életüket Isten akaratához és Megváltó Uruk vonásaihoz igazíthassák. Mi ezekkel a keresztyénekkel azonosítjuk magunkat, bárhogy nevezték is őket az elmúlt évszázadok folyamán. Krisztus eme követői bizonyságát adták annak, hogy meg lehet őrizni a teljes odaszánás lángját a hitetlenség, hitehagyás és a hivatalos egyház romlottsága ellenére is, megmaradva annak keretein belül. Azonban az is megtörtént, hogy a megromlott egyház kivetette magából vagy éppen üldözte hűséges tagjait.

Tuti menü